แพทย์

แผนกอายุกรรม แผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา แผนกระบบประสาทและสมอง แผนกยาสมุนไพร

ตารางออกตรวจ

แผนกอายุกรรม แผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา แผนกระบบประสาทและสมอง แผนกยาสมุนไพร

อัตราค่าบริการ

สิทธิ์การรักษา
อัตราค่ารักษา

กิจกรรม

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์. 0 5391 7563, 0 5391 7659