บริการวิชาการ : ออกหน่วยบริการสุขภาพที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 20 เมษายน 2566
สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมบริการออกหน่วยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนด้วยการแพทย์บูรณาการ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย