บริการวิชาการ : ออกหน่วยบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยวัยที่สาม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 4 , 18 กุมภาพันธ์ และ 18 มีนาคม 2566
สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมบริการออกหน่วยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนด้วยการแพทย์บูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย