กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนในการเลือกใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ “แพทย์อาสา” ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนในการเลือกใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี และมีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบง่าย ๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำโดย อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ และ พทป.วรัญญู ศรีประเสริฐ แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำห้องยาสมุนไพร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 23 ราย