ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปณิธาน
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine)


วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการรักษาเฉพาะทางแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัดในระดับชาติ


พันธกิจ

  • การให้บริการทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด
  • เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
  • สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

ค่านิยม

  • I - Integrity ความซื่อสัตย์
  • T – Teamwork ทำงานเป็นทีม
  • C – Caring ใส่ใจผู้ป่วย
  • M - Mobility สมรรถนะสูง