ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

หัวหน้าฝ่าย

อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ

รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์

อาจารย์ พจ.สินี ตัณฑสถิตยานนท์

รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายการแพทย์แผนไทย-จีน