ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ

รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

หัวหน้าฝ่าย

อาจารย์ ดร.พจ.สิทธิโชค วาดพิมาย

รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กภ.กนกทิพย์ สว่างใจธรรม

รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายการแพทย์แผนไทย-จีน