ฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์

หัวหน้าฝ่าย

อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ
รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์
โทร.7645 อีเมล : Chakree.wat@mfu.ac.th

งานประชาสัมพันธ์

นางสาววิรายา เจริญสกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7563 อีเมล Virahya.cha@mfu.ac.th

นางสาวปวีณา ไชยบุญมา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7658 อีเมล Paveena.cha@mfu.ac.th

งานทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ พงศ์ศิริไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7542 อีเมล Sudarat.kan@mfu.ac.th

งานแผนและงบประมาณ

นางสาวณัฐฐาพร คิดอ่าน
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7636 อีเมล Nattapron.pon@mfu.ac.th

งานพัสดุ

นางสาวสุพรรษา จันต๊ะปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7635 อีเมล Suphansa.cha@mfu.ac.th

งานการเงิน

นางสาวทัศนีย์ ม่วงทอง
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7538 อีเมล Thasanee.mua@mfu.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ กัลยา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7544 อีเมล Kunnikar.kul@mfu.ac.th

นางศิรินุช อินนั่งแท่น
พนักงานธุรการ
โทร.7539 อีเมล Sirinuch.inn@mfu.ac.th

งานเวชระเบียนและประสานสิทธิ์

นางรัชนีกร ปงลังกา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทร.7541 อีเมล Ratchaneekorn.pon@mfu.ac.th

นางสาวกัลยา สีธิ
พนักงานธุรการ
โทร.7561 อีเมล Kanlaya.sit@mfu.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธีรวัฒน์ ปันทะวงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทร.7648 อีเมล Teerawat.pan@mfu.ac.th

งานสารบรรณ

นางสาวยุวนิดา มีผิว
พนักงานธุรการ
โทร.7645 อีเมล Yuwanida.mip@mfu.ac.th

งานอาคารและสถานที่

นายธนพล เตชะมาเรือน
ช่างเทคนิค
โทร.7643 อีเมล Tanapol.tec@mfu.ac.th

นายอิสระ ปัญญา
ช่างเทคนิค
โทร.7643 อีเมล Issara.pun@mfu.ac.th

งานจ่ายกลางและซักล้าง

นายศานันท์ ธนานันท์
พนักงานบริการ
โทร.7507 อีเมล Sanun.tha@mfu.ac.th

นางสาวเกล้ารวงข้าว ขอสูงเนิน
พนักงานบริการ
โทร.7508 อีเมล Klaoruangkhao.kho@mfu.ac.th