แผนกแพทย์แผนไทย

พทป.พัชรพรรณ แสงอินทร์
หัวหน้าแผนกแพทย์แผนไทย
โทร.7591 อีเมล Patcharapun.sae@mfu.ac.th

พทป.ฐานาภรณ์ แซ่โง้ว
แพทย์แผนไทยประยุกต์
โทร.7595 อีเมล Thanaporn.sae@mfu.ac.th

พทป.ศวิษฐ์ จันทราวิรุธ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
โทร.7592 อีเมล Sawist.cha@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พทป.ปริชาติ หงษ์สิงห์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Parichart.hon@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พทป.ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Nawatpong.cha@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พทป.นันทกานต์ วุฒิศิลป์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Nanthakarn.chi@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พทป.กฤตภาส ไพเราะ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Krittapat.pha@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พทป.ภนิดา วามนตรี
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Phanida.wam@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พทป.จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Chureeporn.imp@mfu.ac.th

อาจารย์ พทป.พรนเรศ ทวีโคตร
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Pornnarez.tha@mfu.ac.th

อาจารย์ พทป.จิตรลดา ปัญจากุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Chitralada.pan@mfu.ac.th

อาจารย์ พทป.ศิริกูล กล่ำกูล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Sirikool.klu@mfu.ac.th

อาจารย์ พทป.ไสว หวานเสร็จ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Sawai.wan@mfu.ac.th

อาจารย์ พทป.ธัญญรัตน์ เทพคำปลิว
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Tanyarath.tap@mfu.ac.th

อาจารย์ พทป.อารียา เจียมจรรยาสิริ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7553 อีเมล Areeya.jia@mfu.ac.th

นางสาวมัตติกา สาระนันต์
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7553 อีเมล Madtiga.sar@mfu.ac.th

นางจุฬารัตน์ เขื่อนเพ็ชร์
พนักงานนวด
โทร.7553 อีเมล Chularat.khu@mfu.ac.th

นางสาวภิญญาพัชร์ คำแฮ
พนักงานนวด
โทร.7553 อีเมล Pinyapatch.kom@mfu.ac.th

นายชาตรี นามฝาง
พนักงานนวด
โทร.7553 อีเมล Chatree.nam@mfu.ac.th

นางสาวศุภกานต์ สุทธิประภา
พนักงานนวด
โทร.7553 อีเมล Supakarn.sut@mfu.ac.th