แผนกแพทย์แผนจีน

พจ.ศิริตรา วศะพงศ์
หัวหน้าแผนกแพทย์แผนจีน
โทร.7605 อีเมล Siritra.vas@mfu.ac.th

พจ.กรกช รักษ์เพชร
แพทย์แผนจีน
โทร.7608 อีเมล Korakot.rak@mfu.ac.th

พจ.วรรษชลา ธนูศิลป์
แพทย์แผนจีน
โทร.7609 อีเมล Watchala.tha@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Sulakkana.noi@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พจ.นครทัพย์ หล่าวเจริญ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Nakornsub.law@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พจ.สิทธิโชค วาดพิมาย
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Sitthichock.vad@mfu.ac.th

อาจารย์ พจ.อลินธิภัส กัญจน์บุรินทร์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Piyapach@mfu.ac.th

อาจารย์ พจ.กิตติภูมิ เรืองระวีวัฒน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Kittiphum.rua@mfu.ac.th

อาจารย์ พจ.ภวัต ธนวชิระสิน
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Pawat.tha@mfu.ac.th

อาจารย์ พจ.ศิรประภา วีรพัฒนานนท์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Siraprapa.vee@mfu.ac.th

อาจารย์ พจ.รักษ์สุดา ทานิกุจิ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Raksuda.kle@mfu.ac.th

อาจารย์ พจ.วชิราภรณ์ ผดุงเกียรติวงษ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Wachiraporn.pad@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.พจ.พีรนันท์ พัฒนมงคล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7586 อีเมล Peeranan.pat@mfu.ac.th

นางนารีรัตน์ เขื่อนแก้ว
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7584 อีเมล Nareerut.khu@mfu.ac.th

นางสาววิลาวัลย์ สุขเกษม
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7584 อีเมล Wilawan.suk@mfu.ac.th

นางสาวธวัลพร เหลาทอง
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7584 อีเมล Thawanphon.lao@mfu.ac.th

นางสาวศุภรา ศรีบุรี
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7584 อีเมล Supara.sri@mfu.ac.th