แผนกกายภาพบำบัด

กภ.กรกวิณท์ อินต๊ะเมา
หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด
โทร.7570 อีเมล Kornkawin.in@mfu.ac.th

กบ.นัฐยา กันทวี
นักกิจกรรมบำบัด
โทร.7554 อีเมล Nattaya.kun@mfu.ac.th

กภ.พัชราภรณ์ ไชยวงศ์ศักดา
นักกายภาพบำบัด
โทร.7554 อีเมล Patcharaporn.cha@mfu.ac.th

กภ.ศรีอนงค์ ศรีวิชัย
นักกายภาพบำบัด
โทร.7554 อีเมล Srianong.sri@mfu.ac.th

กภ.กิติญา หนูปัทยา
นักกายภาพบำบัด
โทร.7570 อีเมล Kitiya.noo@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.ณรงค์ศักดิ์ คำนันท์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Narongsak.kha@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.อรณิช วิมลรัตน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Oranich.vim@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Patcharawan.suw@mfu.ac.th

รศ.ดร.กภ.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Pattanasin.are@mfu.ac.th

รศ.ดร.กภ.วิศรุต บุตรากาศ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Vitsarut.but@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Ekalak.sit@mfu.ac.th

อาจารย์ กภ.สุภาพร แก้วแสนเมือง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Supapon.kae@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.ไปรยา สิทธิราชา
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Pairaya.sit@mfu.ac.th

อาจารย์ กภ.จรรยา ชวดทอง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Janya.chu@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.หฤทัย เพ็ชรวิเศษ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Haruthai.pet@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Chatchada.sut@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.อัมพา พุ่มโพธิ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Ampha.pum@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ยิ่งยงศักดิ์ศรี
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Supannikar.yin@mfu.ac.th

อาจารย์ กภ.วิลาวัณย์ ไชยอุต
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Wilawan.chai@mfu.ac.th

อาจารย์ กภ.ญาดานุช บุญญรัตน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทร.7621 อีเมล Sirima.boo@mfu.ac.th

นางสาวภรณภา ธรรมตา
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7570 อีเมล Pornnapa.tha@mfu.ac.th

นายอัชนโชติ ท่อนคำ
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7570 อีเมล Atchanachod.ton@mfu.ac.th

นายธนพงษ์ อูปเสาร์
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โทร.7570 อีเมล Thanaphong.aob@mfu.ac.th