แผนกคัดกรองและปฐมพยาบาล

พว.ยุพา ติ๊บแปง
หัวหน้าแผนกคัดกรองและปฐมพยาบาล
โทร.7589 อีเมล Yupa.thi@mfu.ac.th

พว.ปิยะพร เรือนสังข์
พยาบาลวิชาชีพ
โทร.7621 อีเมล Piyaporn.rua@mfu.ac.th

นางสาวศิรินทร์ ฟูแสง
ผู้ช่วยพยาบาล
โทร.7586 อีเมล Sirintip.foo@mfu.ac.th

นายวิทยา จะฟะ
ผู้ช่วยพยาบาล
โทร.7586 อีเมล Vitthaya.jaf@mfu.ac.th

นายวีระ ลักษณะ
พนักงานขับรถ (Ambulance)
โทร.7535 อีเมล Weera.lak@mfu.ac.th

นายธวัชชัย ลาดหอม
พนักงานขับรถ (Ambulance)
โทร.7535 อีเมล Thawatchai.lat@mfu.ac.th