คลินิกแพทย์บูรณาการ รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ มฟล.

พทป.เกตฐศญาร์ สุวรรณเนตร
แพทย์แผนไทยประยุกต์
โทร.4126 อีเมล Kettasaya.suw@mfu.ac.th

พจ.บงกชญาดา วราหลิน
แพทย์แผนจีน
โทร.4126 อีเมล Bongkotyada.war@mfu.ac.th