บริการนวดส่งเสริมสุขภาพ

สถานที่ : ณ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ด้านในมหาวิทยาลัย)

บริการของเรา

 • นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
  • วันจันทร์-วันศุกร์
   • 08.00-16.00 น. ราคา 250 บาท (1 ชั่วโมง)
   • 16.00-20.00 น. ราคา 350 บาท (1 ชั่วโมง)
  • วันเสาร์
   • 08.00-16.00 น. ราคา 350 บาท (1 ชั่วโมง) *หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์*
 • นวดและประคบสมุนไพร
  • วันจันทร์-วันศุกร์
   • 08.00-16.00 น. ราคา 400 บาท (1 ชั่วโมง)
   • 16.00-20.00 น. ราคา 500 บาท (1 ชั่วโมง)
  • วันเสาร์
   • 08.00-16.00 น. ราคา 500 บาท (1 ชั่วโมง) *หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์*

สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมาย 0 5391 7581
ประชาสัมพันธ์ 0 5391 7563


Healthy Massage Services

Location: The 3rd Floor Out-Patient Building Mae Fah Luang University Hospital (In Campus)

Our Services

 • Thai Massage
  • Monday - Friday
   • 8 AM. – 4.00 PM.  250 baht (1 Hour)
   • 4 PM. – 8.00 PM.  350 baht (1 Hour)
  • Saturday
   • 8 AM. – 4.00 PM.  350 baht (1 Hour) *Closed on Sunday and Public Holidays*
 • Thai Massage & Herbal Compress
  • Monday - Friday
   • 8 AM. – 4.00 PM.  400 baht (1 Hour)
   • 4 PM. – 8.00 PM.  500 baht (1 Hour)
  • Saturday
   • 8 AM. – 4.00 PM.  500 baht (1 Hour) *Closed on Sunday and Public Holidays*

For More Information or Appointment Tel. 0 5391 7581
Public Relations Tel. 0 5391 7563