กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนในการเลือกใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ “แพทย์อาสา” ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนในการเลือกใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี และมีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบง่าย ๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำโดย อาจารย์ ดร.ภก.ชาครีย์ วัฒนศิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ และ พทป.วรัญญู ศรีประเสริฐ แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำห้องยาสมุนไพร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 23 ราย

บริการวิชาการ : ออกหน่วยบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยวัยที่สาม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 4 , 18 กุมภาพันธ์ และ 18 มีนาคม 2566 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมบริการออกหน่วยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนด้วยการแพทย์บูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

บริการวิชาการ : ออกหน่วยบริการสุขภาพที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 20 เมษายน 2566 สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกิจกรรมบริการออกหน่วยสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนด้วยการแพทย์บูรณาการ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’ ครั้งแรกในประเทศไทย

สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พัฒนาระบบจัดการจุดฝังเข็ม (MFU ACUPUNCTURE) เพื่อบันทึกประวัติการรักษาของคนไข้และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดยมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. ซึ่งในปัจจุบันเปิดสอนใน 3 สาขาวิชาคือ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และกายภาพบำบัด ซึ่งจะได้นำระบบจัดการการรักษามาใช้เพื่อบันทึกประวัติการรักษาเฉพาะจุดเช่นเดียวกับการฝังเข็ม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการรักษาของโรงพยาบาลต่อไป อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า หลังจากทดลองนำระบบการจัดการจุดฝังเข็มมาใช้กว่า 2 ปี พบว่ามีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ปัจจุบันได้มีการจดลิขสิทธิ์ระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว “ระบบจัดการจุดฝังเข็ม หรือ MFU ACUPUNCTURE ของสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการคิดค้นและพัฒนาระบบร่วมกันของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งอาจารย์ แพทย์จีนผู้ทำหัตถการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้งานระบบดังกล่าว จะมีการบันทึกข้อมูลประวัติผู้มารับบริการแผนจีน ทำให้การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัยต่อการสูญหายของข้อมูล และง่ายต่อการเรียกข้อมูลออกมาใช้งาน นับเป็นการบูรณาการความรู้ของบุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศาสตร์แผนจีน ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการด้านศาสตร์แผนจีน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกประวัติและการเก็บรักษาข้อมูล ลดการใช้กระดาษในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งยังคำนึงถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย” […]

4 จุดช่วยแก้ท้องผูกด้วยตนเอง

4 จุดช่วยแก้ท้องผูก ได้แก่ – จุดที่ 1 จุดเหอกู่ อยู่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ กดคลึงลงไป 1-3 นาที – จุดที่ 2 จุดจือโกว วางมือลงไปแบบนี้ ใช้นิ้วโป้งกดจุดบริเวณใต้นิ้วก้อย กดคลึงลงไป 1-3 นาที – จุดที่ 3 จุดชวีฉือ วางมือลงไปแบบนี้ จุดจะอยู่ปลายข้อศอก กดคลึงลงไป 1-3 นาที – จุดที่ 4 อยู่ตำแหน่งที่ท้อง นวดเป็นวงกลมรอบสะดือ ตามเข็มนาฬิกา กดคลึงลงไป 1-3 นาที โดย : แพทย์จีนกรกช รักษ์เพชร หัวหน้าแผนกอายุรกรรม สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 2 3 5